Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky v obci > TJ Sokol

TJ Sokol Topolany

Momentálním starostou je ing. Josef Zapletal.

Historie sokola v Topolanech

Odbor Sokola v Topolanech byl založen v r. 1909 jako společný pro obec Topolany-Křížanovice. Prvním starostou Sokola v Topolanech se stal Matouš Provazník, náčelníkem Jakub Losman z Křížanovic. Po založení byl0 37 členů, cvičilo se ve staré škole č. p. 60, kde bylo i tělocvičné nářadí.

V r. 1911 se stal náčelníkem Josef Provazník. V r. 1911 je budova č. p. 60 vedena jako dům obcí Topolan a Křížanovic, nájemníkem za opravu obchodník se smíšeným zbožím, v dalších místnostech sídlil spolek hasičů a Sokola. V Topolanech byly v činnosti tyto spolky: Čtenářsko-pěvecký spolek Metoděj, založen r. 1885, 43 členy Hasičský, založen r. 1892, 22 členů z Topolan a Křížanovic Odbor Národní jednoty, zaIožen r. 1908, 31 členů z Topolan a Křížanovic.

Po vypuknutí 1. světové války r. 1914 byla byla činnost těchto spolků zastavena. V r. 1921 má Sokol 87 členů -mužů a žen, starostou je Adam Smolík - řídící učitel a zároveň je i vzdělavatelem. Náčelníkem byl František Kolejka, náčelnicí Věra Provazníková.

Činnost Sokola v r. 1921: 3 divadla, 12 přednášek, vycházka na Macochu -15 členů, zájezd na Slovensko -2 členové, zájezd do Přerova -4 členové, do Nového Jičína - 4 členové, do Kyjova -2 členové. Účastnili se cvičení v Lulči, župního v Rousínově, dne 17. 9. 1921 vítali prezidenta T. G. Masaryka ve Vyškově a to 12 mužů v krojích, 8 v civilu, 14 žen v krojích, 12 členů dorostu a 40 žactva v krojích a s praporem.

Cvičilo se pravidelně a to dvě hodiny týdně pro každou kategorii. Sokolská knihovna měla 95 knih zábavných, 26 poučných, 18 knih pro dorost a 6 knih pro žactvo.

Uběhlo dalších 30 let, byla 2. světová válka, po válce poslední akcí, které se zúčastnili členové Sokola v Topolanech byl Všesokolský slet v Praze v r. 1948.

Rok 1950 -zahájena výstavba rybníka, dotace 70.000 Kč. Po r. 1950 tělovýchova ochabla úplně. I když je snaha vzkřísit činnost Sokola- nepotkávají se s úspěchem. Po tři roky každoročně valná schůze volí nové činovníky a nakonec zůstane vždy jen při zvolení. Činnost opět žádná, dosud je ve stavu 58 členů Sokola.

V r. 1953 se stal předsedou Josef Čtvrtníček, pokladníkem Bohumil Sedláček, hospodářem Stanislav Ševčík, cvičitelkou Zdena Kramářová, cvičitelem Zdeněk Martinásek. Cvičí se ve škole. V zhledem k tomu, že budova č. p. 60 byla předána Jednotě Vyškov za účelem zřízení obchodu, bylo nářadí vystěhováno a snad uskladněno u Húbálků. Později bylo odvezeno do Radslavic. Uběhlo dlouhých 40 let úplného útlumu Sokola.

Dne 17 .1. 1991 dochází k obnovení Sokola v Topolanech. Byl ustaven výbor Sokola v Topolanech, starostkou se stala Ludmila Dobešová, jednatelem Jan Provazník, pokladníkem Jiří Michalík, hospodářem Milan Kummer, náčelnicí Marie Hasalová. Budova č. p. 60 -stará škola -byla odkoupena 15. 1. 1991 od Jednoty Vyškov.

První valná hromada Sokola se konala 22. 2. 1992 za účasti 20 žáků, 5 členů dospě.lých a 2 hostí. V r. .l993 se započalo s nácvikem na XII. Všesokolský slet v Praze, který se konal v r. .l994. Na tomto sletu cvičily pouze starší žákyně -3 .mladší žákyně -9 cvičenek -vedoucí skladby s. Procházková nepustila na Strahovský stadion a tak se vrátily zpět. Tento neúspěch způsobil hodně zlého v naší jednotě. Nastal útlum a tento trvá doposud.

Sokolovna se od r. 1994 opravuje, hodnota provedených oprav činí .l50.000 Kč, je zakoupena palubovka za 29.000 Kč a v letošním roce bude provedena plynová přípojka, opravena omítka na budově a pravděpodobně zhotovena podlaha.