Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky,zákony a dokumenty > Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva obce Topolany

 

Zastupitelstvo obce se usneslo podle § 96 zákona č. 128/00 Sb.o obcích (obecní zřízení) na tomto jednacím řádu:

§1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona

§2

Pravomoci zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce dle §35 odst. l,zák.l28/2000 Sb.

2. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování i v dalších věcech dle §84 odst.2 a §85 zák. 128/2000 Sb.

§3

Svolání jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta. Svolávaje nejpozději 7 dnů před dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, nebo hejtman kraje je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů, §92 odst. 1, zák. 128/2000 Sb.

§4

Příprava jednání zastupitelstva obce

1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce. Přitom stanoví zejména:

a) dobu a místo jednání

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

2. Návrhy výborů a komise nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně najednání zastupitelstva obce, nebo písemně.

3. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel před zahájením zastupitelstva obce.

4. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

5. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději 7 dnů předjednáním zastupitelstva obce a to na úřední tabuli obecního úřadu, rozhlasem, popřípadě i jiným vhodným způsobem.

§5

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni zúčastnit se každého jednání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu.

2. Účast najednání stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.

§6

Program jednání

1. Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta.

2. Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly dány do programu a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm, či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

3. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví li se žadateli, musí být, sděleny důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá li navrhovatel přesto na projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

4. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbor.

5. O zařazení návrhu přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho
jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

§7

Průběh jednání zastupitelstva obce

1. Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta.

2. Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledky, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh, není li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva obce k témuž nebo ke zbývajícímu programu.

3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z posledního jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu jednání. Bez ohledu na pořadí musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných předpisů.

8. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy bodu pořadu přesunout
nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům pořadu.

9. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jenom do konce rozpravy.

10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

11. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání.

12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§8

Příprava usnesení zastupitelstva obce

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů Návrh usnesení posuzuje a schvaluje zastupitelstvu obce

3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi i jiným členům zastupitelstva.

§9

Hlasování

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je li přítomna většina všech jeho členů.

2. Po každém projednaném bodu se navrhuje a schvaluje usnesení.

3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těch změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, je navržené nové usnesení

5. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

6. Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.

§10

Dotazy členů zastupitelstva obce

1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, zástupce starosty a předsedy výborů.

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

3. Uplatněné dotazy najednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

§11

Péče o nerušený průběh jednání

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, starosta může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2. Nemluví li řečník k věci, starosta mu odebere slovo.

§12

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Starosta prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastali-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

§13
se vypouští

§14

Organizačně-technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta, místostarosta a ověřovatelé určení zastupitelstvem obce. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončeném zasedání zastupitelstva a za jeho vyhotovení odpovídá starosta.

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3. V zápisu se uvádí:

-den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení

-doba přerušení

-jména určených ověřovatelů zápisu

-jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva

-program jednání

-průběh rozpravy se jmény řečníků

-podané návrhy a dotazy

-výsledky hlasování

-schválené znění usnesení

-další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce

měly stát součástí zápisu.

4. Zápis je uložen na obecním úřadu k nahlédnutí a po uplynutí 5 let je předán k archivaci.

5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§15

Zabezpečení o kontrole usnesení

Každé zasedání zastupitelstva obce kontroluje plnění usnesení ze zasedání minulého.

§16

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplnění jednacího schvaluje zastupitelstvo obce.

2. Tento jednací řád byl schválen Zastupitelstvem obce Topolany dne 6.12.2010 a nabývá účinnosti dnem schválení.

3. Tímto jednacím řádem se ruší Jednací řád zastupitelstva obce Topolany ze dne 3.11.2006.

Topolany dne 6. 12. 2010.

Vladimír Kudlička starosta obce

Jitka valová zástupce starosty